Kişisel Verilerin Korunması

Home » Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında, DENTEUROPA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ (bundan böyle kısaca “POLİKLİNİK” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu  DENTEUROPA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ’dir.

DENTEUROPA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ

Adres: Altunizade, Kısıklı Cd. 25/2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0850 303 21 03 – 0216 456 31 34

Fax: 0216 651 71 71

E-posta: kvkk@denteuropa.com

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz,Polikliniğimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Polikliniğimiz, şubeleri ve bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde, siz Poliklinik hastalarımıza, üyelerimize, bağışçılarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için şirket kuruluş sözleşmemizdeki yazılı Dental Sağlık Hizmetleri ve  diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde Polikliniğimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, proje ortaklarımıza, Polikliniğimiz hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Polikliniğimiz hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Polikliniğimizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Polikliniğimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Poliklinik için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Polikliniğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Poliklinik tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Poliklinik tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

DENTEUROPA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET AŞ

Adres: Altunizade, Kısıklı Cd. 25/2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0850 303 21 03 – 0216 456 31 34

Fax: 0216 651 71 71

E-posta: kvkk@denteuropa.com

 

 

İNTERNET SİTESİ BAŞVURU FORMU DOLDURAN

KİŞİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

1. Bu internet sitesine giren kişiler hızlı başvuru formunu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin

kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu

sıfatıyla DENTEUROPA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. tarafından aydınlatılmaktadır.

 

2. İş bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde

düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri

envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

1. Ad ve Soyadı

2. E-posta adresi

3. Telefon numarası

4. İl

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel verileriniz www.denteuropa.com İnternet

sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedir.

 

5. Kişisel Veri İşleme Amaçları: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda

özel veri tabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
 • Üyelik Formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

 

6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle

işlenmektedir:

 • Sözleşme imzalanması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

7. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili

kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

8. Haklarınız – Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı

ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması

durumunda bu kişileri öğrenme;

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz

konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması

halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin

bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek

aleyhte sonuçlara itiraz etme

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız

halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

 

9. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki

taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin

fiziki adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden

şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

10. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi – Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi

ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan : DENTEUROPA SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Fiziki Posta Adresi : Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:25/2 34662 Üsküdar / İstanbul

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: info@denteuropa.com